Järgnevalt on toodud ära standardis EVS 620-2:2011"Ohutusmärgid" olevate tuleohutusmärkide tähendused ja kasutusala.

Evakuatsioonimärgid
Märk
Tähendus
Kasutusala
Ps paremale
Evakuatsioonitee (paremale)

Kasutatakse evakuatsioonitee tähistamiseks. Kasutatakse kombineerituna koos suunanooltega.
Evakuatsioonitee vasakule
Evakuatsioonitee (vasakule)

Kasutatakse evakuatsioonitee tähistamiseks. Kasutatakse kombineerituna koos suunanooltega.
Evakuatsioonisuund 45˚
(noolt võib pöörata 90˚ kaupa ümber oma telje)

Kasutatakse evakuatsioonisuuna näitamiseks.
Evakuatsioonisuund (noolt võib pöörata 90˚ kaupa ümber oma telje)
Kasutatakse evakuatsioonisuuna näitamiseks.
Kogunemiskoht
Evakuatsiooni kogunemiskoht


Kasutatakse evakuatsiooni kogunemiskoha tähistamiseks.

hdavljapsu redel
Hädaväljapääs statsionaarse redeliga

Kasutatakse statsionaarse redeliga varustatud hädaväljapääsu tähistamiseks.
Hädaväljapääs pääsemiseks kasutades väljastpoolt tulevat abi

Kasutatakse hädavaljapääsuks kasutatava akna või rõdu tähistamiseks.

Pööra avamiseks kellaosuti liikumisesuunas

Kasutatakse evakuatsiooniteedel olevatel ustel mille  luku avamiseks peab kasutama väändenuppu.

Pööra avamiseks kellaosuti liikumisele vastassuunas
Kasutatakse evakuatsiooniteedel olevatel ustel mille  luku avamiseks peab kasutama väändenuppu.

Purusta juurdepääsuks
Kasutatakse kohas kus evakuatsioonipääsu avamisseadmele ligipääsuks on vaja purustada klaasist kate. Märk paigaldatakse vahetult avamisseadme kõrvale.

Tuletõrjemärgid
Märk
Tähendus
Kasutusala
teatenupp
Tulekahju teatenupp

Kasutatakse tulekahjusignalisatsiooni käsitsi käivitamiseks mõeldud tulekahju teatenupu asukoha tähistamiseks.

hdaabitelefon
Hädaabitelefon

Kasutatakse tulekahju- või õnnetusteate edastamist võimaldava telefoni asukoha tähistamiseks.

tulekustutusvahendid
Tulekustutusvahendid

Kasutatakse kahe või enama eriliigilise tulekustutusvahendi asukoha tähistamiseks vältimaks asjatut märkide rohkust.

tulekustuti
Tulekustuti

Kasutatakse tulekustuti asukoha tähistamiseks.

voolikussteem
Tuletõrjevoolik

Kasutatakse tuletõrjevooliku asukoha tähistamiseks.
redel
Tuletõrjeredel

Kasutatakse tuletõrjeredeli asukoha tähistamiseks.
tuletrjelift
Tuletõrjujate lift

Kasutatakse tuletõrjujate lifti tähistamiseks.
sisenemistee
Päästemeeskonna sisenemistee
Märgiga tähistatakse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme asukohale lähim sissepääs hoonesse.
veevtukoht
Tuletõrje veevõtukoht

Kasutatakse tuletõrjeveevõtukoha tähistamiseks.

toitesisend
Päästemeeskonna toitesisend

Kasutatakse hoonesisese tuletõrjevee torustiku survestamiseks kasutatava toitesisendi tähistamiseks.


Kohustusmärgid
Märk
Tähendus
Kasutusala
ldine kohustus
Üldine kohustusmärk

Kasutatakse ainult koos selgitava märgiga.
tuletkkeuks
Tuletõkkeuks, hoia kinni

Kasutatakse tuletõkkeuste märgistamiseks vältimaks ukse fikseerimist lahtises asendis.

automaatne uks
Automaatselt sulguv tuletõkkeuks, hoia vabana

Kasutatakse automaatselt sulguvate tuletõkkeuste märgistamiseks vältimaks ukse vaba liikumise takistamist.


Evakuatsioonipääs, hoia vaba

Kasutatakse evakuatsiooniteel olevate uste tähistamiseks vältimaks neile vaba ligipääsu takistamist.


Keelumärgid
Märk
Tähendus
Kasutusala

Veega kustutamine keeld

Kasutatakse kohas, kus vee kasutamine tulekustutusvahendina pole lubatud.


Suitsetamise keeld

Kasutatakse kohas, kus suitsetamine on keelatud.

Lahtise tule kasutamise ning suitsetamise keeld

Kasutatakse kohas, kus lahtise tule kasutamine ja suitsetamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Tõkestamise keeld

Kasutatakse kohas kus kauba vms hoidmine takistab inimeste liikumist evakuatsiooniteel, juurdepääsu tulekustutusvahenditele vms.

Tulekahju korral lifti kasutamise keeld

Kasutatakse kohtades kus on vajalik informeerida inimesi liftide kasutamise keelust tulekahju korral (näiteks hoones kus tulekahju korral ei juhita lifti automaatselt esimesele korrusele).


Hoiatusmärgid
Märk
Tähendus
Kasutusala
tuleohtlik
Tuleohtlik materjal

Kasutatakse tuleohtliku aine või materjali hoiukoha või tegevuse asukoha tähistamiseks.

oksdeeruv
Oksüdeeriv aine

Kasutatakse oksüdeeriva aine või materjali hoiukoha tähistamiseks.

Plahvatusohtlik
Plahvatusohtlik aine

Kasutatakse plahvatusohtliku keskkonna, põlevgaasi või lõhkeaine võimaliku asukoha tähistamiseks.